SGM-C KKKT(3电缆进线单元,1变压器保护单元)

尺寸:1590×820×1400mm 
重量:700kg

 ●标准配置 
   630A负荷开关 
   630A母线 
   接地开关 
   熔断器安装筒 
   SF6压力表 
   带电指示器 
   五防联锁 
   电缆观察窗 
   操作手柄 
   电缆支架                    
   门板                        
●可选方案 
  左出线 
  右出线 
  两边出线 
  电动操作机构 
  电动分励脱扣 
  三电线出线 
  双电线出线 
  短路故障指示器